تفاهم‌نامه بین پژوهشگاه فناوری‌های نوین سازمان پژوهشها و مركز منطقه‌اي اقیانوس هند.jpg